Lumis klas

                 

 

  

Lumis Klas

Leerlingen zijn allemaal verschillend en hebben verschillende behoeftes om tot een zo volledig mogelijke ontwikkeling te komen. 

Begaafdheid kan op verschillende manieren 

in zichtbaar gedrag tot uiting komen. Vanuit deze visie denken wij dat meerbegaafde leerlingen een specifieke aanpak behoeven. Dit begint natuurlijk bij het aanbod binnen het IKC/de school. Wanneer er niet voldoende tegemoet kan worden gekomen aan de onderwijsbehoeften van een meerbegaafde leerling, kan aanmelding bij de Lumis Klas een passende vervolgstap zijn. 

 

Lumis klas is een bovenschoolse voorziening van Stichting Symbio voor meerbegaafde leerlingen uit groep 5 t/m 7, die dient als aanvulling op het passend onderwijsaanbod van onze IKC’s/scholen. Met de Lumis Klas proberen wij meerbegaafde leerlingen in staat te stellen het beste uit zichzelf te halen door met en van elkaar te leren. De Lumis Klas besteedt ook veel aandacht aan de sociale competenties, mindset en het zelfbeeld.

 

In de Lumis Klas komen leerlingen van verschillende scholen samen om specifieke vaardigheden aan te leren en/of te vergroten:

> Leren leren; werkhouding, planmatig werken, inzicht in eigen manier van leren.

> Leren denken; analytisch denken, creatief denken en kritisch denken.

> Leren (samen)leven; inzicht in jezelf en samenwerken.

 

 

“De donderdag is de leukste dag van de week, dan krijg ik moeilijke dingen en zie ik mijn vrienden weer”

 

 

Onderwijs

Het lesprogramma van de Lumis Klas is zo samengesteld dat het aansluit op de leereigenschappen en onderwijsbehoeften van meerbegaafde leerlingen. Tijdens de dag wordt er projectmatig gewerkt. Daarbij zijn onderwerpen als het versterken van executieve vaardigheden, de leerkuil, het leren leren, samenwerking en de mindset als een rode draad in verweven. Leerlingen leren, middels de doelen voor talentontwikkeling (DVO), zich hier verder in te ontwikkelen. Daarnaast hebben wij ook oog voor de sociaal-emotionele ontwikkeling van de leerling.

 

 

“Voor de opdrachten in Lumis klas moet je echt ergens over nadenken en de tijd nemen”

 

 

 

 

Communicatie

De leerlingen komen op een vaste dag in de week naar de Lumis Klas. Deelname aan de Lumis klas is niet vrijblijvend en is een onderdeel van het reguliere lesprogramma. De leerlingen krijgen les van een gespecialiseerde leerkracht begaafdheid. 

Er is regelmatig contact tussen ouders, de leerkracht van de Lumis klas en de specialist begaafdheid van het IKC/de school. Eén keer per jaar ontvangen de leerlingen een evaluatieverslag van de Lumis Klas waarin de voortgang van hun ontwikkeling wordt beschreven. Wanneer een leerling afscheid neemt van de Lumis Klas vindt er altijd een warme overdracht plaats. Daarnaast ontvangen de ouders en IKC’s/scholen gedurende het schooljaar enkele nieuwsbrieven.

 

Gelijkgestemden

In de Lumis Klas komen onze leerlingen gelijkgestemden tegen. Zij werken en denken op een gelijkwaardig niveau en delen dat met elkaar, zodat zij ook leren van elkaar. Deze samenwerking is juist voor deze begaafde leerlingen prettig en belangrijk. Zij herkennen zichzelf, delen ervaringen en worden uitgedaagd.

 

 

“Ik vind het leuk omdat ik er meer uitdaging krijg en nieuwe vrienden kan maken”

 

 

  

 

Plaatsingsprocedure

De leerlingen worden aangemeld bij de Lumis Klas wanneer het IKC/de school onvoldoende tegemoet kan komen aan de onderwijsbehoeften van de leerling. De aanmelding vindt plaats in overleg en afstemming met de specialist begaafdheid, intern begeleider, leerkracht en ouders. Een leerling wordt aangemeld voor in principe één onafgebroken jaar. Verlenging is beargumenteerd en in overleg mogelijk. De plaatsingscommissie besluit of een leerling daadwerkelijk kan worden geplaatst in de Lumis Klas.  Bij beëindiging van de Lumis Klas zorgt het IKC/de school voor een passend onderwijsaanbod voor de leerling.

 

Contactgegevens

Wilt u meer informatie over Lumis Klas of heeft u vragen naar aanleiding van bovenstaande, dan kunt u contact opnemen met de  coördinatoren: 

Annemieke Missler-Bremmer (annemieke.missler@lumisklas.nl)

Marlies van Beem (marlies.vanbeem@lumisklas.nl)